Fragmenten Marcuspassie

Enkele fragmenten uit de Naardense Marcuspassie

De leerlingen

EVANGELIST
Op de eerste dag van de Ongegiste Broden,
wanneer ze het paaslam hebben geslacht,
zeggen zijn leerlingen tot hem:

LEERLINGEN
Waar wilt u dat we heengaan
en alles gereedmaken
dat u er het paasmaal kunt eten?

[...]

EVANGELIST
Als het later op de dag wordt
komt hij er met de twaalf.
En als zij aanliggen en eten
zegt Jezus:

JEZUS
Voorwaar, voorwaar, ik zeg u
dat één van u mij zal overleveren,
‘die met mij eet’!

EVANGELIST
Zij beginnen bedroefd te worden
en tot hem te zeggen,
de een na de ander:

LEERLINGEN
Ík toch niet?

Evangelist: Janine Huson
Jezus: Servaas Bank
(Hengelo, 2014)

In stille nacht

EEN GELOVIGE
In stille nacht houdt Hij de wacht
waar alle and’ren slapen.
De ogen zwaar, de harten moe
hebben wij Hem verlaten.

KOOR VAN GELOVIGEN
Waarom blijft niet het laatste lied
in onze harten hangen?
De lofzang klonk, maar is verstomd.
De dood houdt ons omvangen.

solo: Djoke Haven
(Haarlem, 2013)

De hogepriester

EVANGELIST
En er zijn er opgestaan
die vals tegen hem hebben getuigd
en zeiden:

VALSE GETUIGEN
Wij hebben hem
horen zeggen ‘ík zal deze tempel,
die met handen gemaakt is, afbreken,
en zal in drie dagen een andere bouwen,
niet met handen gemaakt!’

EVANGELIST
Maar ook daarin is hun getuigenis
niet eenstemmig geweest.
Dan staat de hogepriester op,
loopt naar het midden
om Jezus te ondervragen
en zegt:

HOGEPRIESTER
Antwoordt u niets
op wat zij tegen u getuigen?

EVANGELIST
Maar hij is blijven zwijgen
en heeft helemaal niets geantwoord.
Weer heeft de hogepriester
hem een vraag gesteld;
hij zegt tot hem:

HOGEPRIESTER
Bent u de Gezalfde,
de zoon van de Gezegende?

EVANGELIST
Jezus zegt:

JEZUS
Dat bén ik,
en wat ge zult zien is
‘de mensenzoon gezeten ter rechterhand
van de kracht Gods’ en
‘komende met de wolken des hemels’!

EVANGELIST
Maar de hogepriester
scheurt zijn klederen en zegt:

HOGEPRIESTER
Waarvoor hebben we nog getuigen nodig?–
ge hebt de godslastering gehoord;
wat schijnt u toe?

EVANGELIST
Zij zijn allen van oordeel geweest
dat hij des doods schuldig was.

Dan beginnen sommigen
hem te bespuwen,
zijn aanschijn te omhullen
en hem dan klappen te geven;
ze zeggen tot hem:

OMSTANDERS
Profeteer nu eens!

EVANGELIST
En onder kaakslagen nemen de bedienden
hem mee.

Evangelist: Janine Huson
Jezus: Servaas Bank
Hogepriester: Albert van Leeuwen
(Hengelo, 2014)

Op u ben ik geworpen

KOOR VAN GELOVIGEN
Op u ben ik geworpen
van de baarmoeder af,
sinds mijn moeders schoot
zijt gíj mijn God!
Blijf dan niet ver van mij
nu benauwing te na komt,
nu er níemand ís die helpt!

(Hengelo, 2014)

Om het woord van god'lijk recht

KOOR VAN GELOVIGEN
Om het woord van godlijk recht,
dat Gij tot uw rechters zegt,
– zelf hebt G’ uw geding beslecht, –
Kyrie eleison.

(Haarlem, 2013)

U komt mij, lieve God - Domine, probasti me

KOOR VAN GELOVIGEN
U komt mij, lieve God, zo nederig nabij,

in dagen van gemis en moeite vindt U mij.

U daalt het duister in, U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd als maar een mens kan zijn, …

PSALMISTEN
Domine, probasti me, et cognovisti me: …

KOOR VAN GELOVIGEN
… een mens van smarten die ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, – o Heer die bij mij zijt, …

PSALMISTEN
… tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.

KOOR VAN GELOVIGEN
… ik bid U, laat het licht dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet, ook dagen in mijn hart.

KOOR VAN GELOVIGEN, PSALMISTEN EN GEMEENTE
Amen. 

(Haarlem, 2013; helaas breekt de opname midden in het laatste couplet af).